عملکرد دستگاه EXILIS
دستگاه EXILIS در برنامه The Doctors
دستگاه EXILIS در برنامه Wrinkle Free Friday
عملکرد دستگاه EXILIS در برنامه Today Tonight
عملکرد دستگاه VANQUISH در برنامه OZ
عملکرد دستگاه VANQUISH
عملکرد دستگاه VANQUISH در برنامه The Morning Blend